Algemene Voorwaarden van Hondensitter.be

Dit is de website van Hondensitter.be. Voor de toegang tot en het gebruik van Hondensitter.be gelden de volgende algemene voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

Bekijk de voorwaarden voor:

Voor zowel hondenbazen als hondensitters

Artikel 1 - Inhoud

Hondensitter.be heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot (particuliere) hondenopvang is echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Hondensitter.be draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 2 - Gegevens

Indien u gebruik wenst te maken van deze website, zult u ervoor zorg moeten dragen dat uw gegevens waaronder uw e-mailadres en zover relevant, uw naam, adres, postcode en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.

De gegevens die u invult bij uw profiel/ zoekertje komen op het Hondensitter.be platform te staan, zodat dit openbaar doorzoekbaar wordt. Dit betekent dat ook zoekmachines (zoals Google) uw profiel/ zoekertje kunnen opnemen.

Uw gegevens zullen mogelijk worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten. Hondensitter.be respecteert ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld. Hondensitter.be kan op dit laatste een uitzondering maken indien misbruik (artikel 14) van haar website gemaakt wordt.

Artikel 3 - Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overige materialen, berusten bij Hondensitter.be, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid

Hondensitter.be stelt zich tot doel om via internet vraag en aanbod betreffende particuliere hondenopvang bij elkaar te brengen. Hondensitter.be is géén bemiddelingsinstantie!

Hondensitter.be kan geen verantwoordelijkheid accepteren voor de geselecteerde kandidaten ten aanzien van de uiteindelijke kwaliteit van hun werkzaamheden. U maakt zelf een (voor)selectie, gaat zelf de gesprekken aan en maakt zelf de (financiële) afspraken op basis van uw eigen wensen en criteria.

De eindselectie en de beslissing om iemand de zorg van uw hond(en) toe te vertrouwen, ligt volledig bij uzelf. Hondensitter.be is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit geplaatste advertenties of geselecteerde kandidaten. Mocht het zo zijn dat een hondensitter of hondenbaas niet betrouwbaar blijkt te zijn, dan vernemen wij dit graag van u en kunt u dit melden via een e-mail naar schrift.

Het contact maken met een hondensitter of hondenbaas is geheel op eigen risico en initiatief.

Artikel 5 - Uitsluiting

Hondensitter.be behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van verder gebruik van de site indien u handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Hondensitter.be om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.
Hondensitter.be behoudt zich het recht om uw gegevens uit onze database te verwijderen, zonder opgaaf van reden.
Deze website is alleen bedoeld voor het contact tussen hondensitters en hondenbazen ten behoeve van hondenopvang.
Om op te passen moet je 13 jaar of ouder zijn. Voor het gebruik van deze website geldt daarom een minimumleeftijd van 13 jaar. Vraag toestemming aan je ouders indien je jonger dan 18 jaar bent.
De gebruiker heeft bij uitsluiting geen recht op restitutie van aankopen.

Artikel 6 - Verwijzingen

Hondensitter.be is niet aansprakelijk voor de inhoud van sites van adverteerders.

Artikel 7 - Vrijwaring

U vrijwaart Hondensitter.be volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden die op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

Artikel 8 - Beveiliging

Hondensitter.be spant zich naar alle redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid m.b.t. gebruik site

Hondensitter.be sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal Hondensitter.be in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit welke reden of oorzaak dan ook.

De totale aansprakelijkheid van Hondensitter.be voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste melding en het tijdig versturen van reacties van hondenbazen aan hondensitters is beperkt tot het bedrag dat een hondenbaas voor een reactie heeft betaalt aan Hondensitter.be. Hondensitter.be is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van welke aard dan ook.

Artikel 10 - Niet-particulier gebruik

Niet-particulier gebruik van deze website door (non-profit) organisaties is alleen toegestaan met een bedrijfsaccount. Hondenuitlaatdiensten in huiselijkesfeer vallen hier niet onder.
Hondensitter.be behoudt het recht om gebruikers te blokkeren. Overtredende heeft in dat geval geen recht op restitutie van aankopen. Uw profiel wordt verwijderd en hondensitters en/ of hondenbazen waarmee u in contact bent gekomen worden geïnformeerd over de overtreding. Een overtreding van deze regels staat Hondensitter.be toe om de betreffende gebruiker een boete van €1000,- voor het eerste geval van een overtreding en voor elk ander geval van een overtreding een boete van €5000,- op te leggen.

Artikel 11 - Overmacht

Hondensitter.be kan de tenuitvoerlegging van een verplichting krachtens deze overeenkomst opschorten als de verplichting niet kan worden uitgevoerd als gevolg van een gebeurtenis waarvan redelijkerwijs gesteld kan worden dat deze zich buiten de invloedssfeer van Hondensitter.be bevindt en die niet redelijkerwijs kon worden voorzien op het moment dat de overeenkomst werd gesloten. Een dergelijke gebeurtenis kan onder andere bestaan uit staking, uitsluiting, telecommunicatiestoring, brand, diefstal, waterschade, sabotage of vandalisme.

Artikel 12 - Klachten en wensen

Gebruikers zullen eventuele klachten en wensen schriftelijk indienen.

Artikel 13 - Misbruik

Onder 'Misbruik' verstaan wij: het versturen van e-mail of berichten aan andere gebruikers waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming en het gebruik van deze website waarvoor het niet bedoeld is. Alsmede kunnen onwettige handelingen of klachten (over onwettige handelingen) die voortvloeien uit het gebruik van deze website onder misbruik worden verstaan.

13.1 Hondensitter.be kan de overeenkomst met de gebruiker bij diens misbruik met onmiddellijke ingang beëindigen zonder voorafgaande mededeling aan of overleg met de gebruiker.

13.2 Hondensitter.be is gerechtigd zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) per feit van misbruik aan de gebruiker in rekening te brengen, waarbij het misbruik van (persoons)gegevens, foto- of ander materiaal geldt als één feit, onverminderd het recht van Hondensitter.be om nadere rechtsmaatregelen tegen de gebruiker te nemen en vergoeding te vorderen van schade die is ontstaan als gevolg van misbruik door de gebruiker.

Nederlands Recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Hondensitter.be aangepast worden, we adviseren dan ook stellig deze algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

Alleen voor hondenbazen die een premium account afnemen

Een premium account kost de gebruiker op Hondensitter.be € 7,95 per maand.

Artikel 1 - Voorwaarden

Door het kopen van een premium account op de website Hondensitter.be geeft men aan akkoord te gaan met de door Hondensitter.be opgestelde voorwaarden voor een premium account én de overige voorwaarden.

Artikel 2 - Betaalwijze

Voor betaling van uw premium account maakt Hondensitter.be gebruik van automatische incasso. Een automatische incasso is een betaalwijze waarbij Hondensitter.be van de gebruiker toestemming krijgt geld van zijn rekening te incasseren. Aan de transactie zelf zijn voor de gebruiker geen kosten verbonden. Deze kosten zijn voor rekening van Hondensitter.be. Door op de hoogte te zijn van deze voorwaarden machtigt u Hondensitter.be om de kosten voor een premium account automatisch te incasseren. Een premium account kost de gebruiker op Hondensitter.be € 7,95 per maand.
De automatische incasso vindt omstreeks de 9e of de 26e van de maand plaats. Indien u zich aanmeldt vóór de 1e, dan gebeurt dit op de 9e. Indien u zich aanmeldt vóór de 18e, dan gebeurt dit op de 26e. Hondensitter.be stuurt u vooraf geen verdere notificatie hierover. Ons incassant ID is per email opvraagbaar.

Artikel 3 - Aanmelden en opzeggen

De overeenkomst en het daaruit voortvloeiende abonnement (= premium account) wordt aangegaan voor de duur van de contractsperiode van een maand en kan ingaan op iedere gewenste dag van de maand. Tenzij één van de partijen de overeenkomst tijdig opzegt (= mogelijk tot de laatste dag), wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van de contractsperiode. Opzegging is steeds mogelijk tot tegen het einde van de geldende contractperiode. Indien de gebruiker voor het einde van de contractperiode opzegt, wordt de overeenkomst beëindigd. De gebruiker heeft in dat geval geen recht op restitutie van de kosten van het premium account voor de resterende dagen van de contractperiode. Bij opzegging dient een termijn van 1 dag in acht te worden genomen. Opzegging van uw premium account kan eenvoudig direct online. Er zullen na opzegging geen kosten meer afgeschreven worden van het door u opgegeven rekeningnummer, tenzij u nog abonnementsgeld aan ons verschuldigd bent van de voorgaande maand(en). In dit geval kan dit openstaande bedrag nog geïncasseerd worden.

Artikel 4 - Fraude

Bij fraude wordt er een onderzoek gestart. Bij misbruik van deze website wordt aangifte gedaan bij de politie.

Artikel 5 - Fair use policy

Wij hanteren een fair use policy. Zolang een gebruiker het account normaal gebruikt, wordt er niet ingegrepen. Normaal gebruik varieert, maar is in ieder geval beperkt tot maximaal 50 reacties per maand. Heeft u meer reacties per maand nodig, neem dan contact met ons op.